POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů                

(obecné nařízení GDPR závazné od 25.5.2018)

 

V souvislosti s uzavíranou smlouvou jsou společností Charing Cross Scientific a.s., IČ 292 78 538, se sídlem 120 00 Praha 2, Koubkova 228/13, zpracovávány Vaše osobní údaje (dále také jako “Osobní údaje“).

Osobní údaje jsou zpracovány pouze pro účely plnění smlouvy a následného marketingu a Osobní údaje mohou být poskytnuty těmto třetím osobám - externí účetní, auditoři, externí advokátní kanceláře, osoby poskytující serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či smluvní partneři podílející se na plnění, na němž se podílí i jeho obchodní partner.

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

 V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má subjekt údajů tato práva:

  • PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům, což znamená, že subjekt údajů si může kdykoliv požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány. Také má právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může být požadována přiměřená úhrada administrativních nákladů.

  • PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že je možné (a nutné) požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

  • PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Osobní údaje musí být vymazány pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) je odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) je vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

  • PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) je popírána přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu je požadováno jejich zpracování pouze omezit, (iii) Osobní údaje již smluvní strana nepotřebuje pro účely zpracování, (iv) nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování, může mít druhá smluvní strana Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že subjekt údajů má právo získat své Osobní údaje, které poskytl druhé smluvní straně se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, aby tyto údaje byly předány jinému správci. 

  • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování Osobních údajů dle čl. 21  Nařízení, což znamená možnost podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Osobních údajů.

 

Veškerá práva, výše uvedená, je možno uplatnit písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla Charing Cross Scientific a.s., či elektronickou formou na e-mailovou adresu info@nutrego.cz.

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodů, které jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

 

Subjekt údajů výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů i pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.